Specjalizacje

Postępowania sporne

Zobacz

Prawo konkurencji

Zobacz

Umowy w obrocie gospodarczym

Zobacz

Prawo pracy

Zobacz

Procesy restrukturyzacyjne

Zobacz

Doradztwo korporacyjne

Zobacz

Podatki

Zobacz

Inwestycje i transakcje

Zobacz

Postępowania sporne

specjalizacja w usługach prawnych na rzecz przedsiębiorców w następującym zakresie:

 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i przedsądowych
 • prowadzenie mediacji i reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych
 • reprezentacja przed Sądem Najwyższym
 • reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych
 • reprezentacja w postępowaniach pojednawczych
 • reprezentacja przed WSA i NSA
 • analiza przedprocesowa i budowanie strategii procesowej

Prawo konkurencji

specjalizacja w reprezentacji przedsiębiorców w następującym zakresie:

 • doradztwo antymonopolowe we wszelkich aspektach działalności gospodarczej Klienta
 • reprezentacja w prowadzeniu postępowań w zakresie zgody na koncentrację
 • eliminacja ryzyka nadużycia pozycji dominującej
 • ocena prawna horyzontalnych oraz wertykalnych porozumień handlowych
 • doradztwo w zakresie porozumień cenowych, w tym regulaminów promocji i regulaminów sprzedaży
 • doradztwo w zakresie niedozwolonych klauzul umownych
 • nieuczciwa konkurencja – doradztwo oraz reprezentacja w zakresie nieuczciwych praktyk kupieckich

Umowy w obrocie gospodarczym

specjalizacja w tworzeniu, weryfikacji oraz negocjacji umów w obrocie gospodarczym w następującym zakresie:

 • kontrakty w branżach budowlanych, deweloperskich, produkcyjnych i handlowych
 • umowy z zakresu zakupu linii technologicznych i ich rozruchu
 • umowy handlowe
 • umowy marketingowe i licencyjne
 • umowy dystrybucyjne (w tym sieci dystrybucji), agencyjne i franchising
 • umowy wdrożeniowe
 • umowy z dostawcami mediów
 • kontakty wykonawcze i umowy dostaw / sprzedaży
 • umowy ramowe i OWU

Prawo pracy

specjalizacja w reprezentacji dużych przedsiębiorców w następującym zakresie:

 • indywidualne prawo pracy
 • zbiorowe prawo pracy
 • tworzenie i optymalizacja struktury zatrudnienia
 • doradztwo w procesach restrukturyzacji zatrudnienia
 • tworzenie i weryfikacja polityk oraz regulaminów wewnętrznych
 • wyspecjalizowane doradztwo w zakresie czasu pracy i elastycznych form zatrudnienia
 • reprezentacja w sporach pracowniczych (indywidualnych i zbiorowych)
 • reprezentacja w kontaktach ze związkami zawodowymi
 • doradztwo wsporach zbiorowych oraz w tworzeniu i zmianie układów zbiorowych i regulaminów wewnętrznych
 • reprezentacja przed organami PIP
 • doradztwo w zakresie zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu, ochrona dóbr osobistych w stosunkach pracy
 • tworzenie i weryfikacja programów motywacyjnych dla menadżerów
 • kontrakty menedżerskie
 • szkolenia dla kadry kierowniczej

Procesy restrukturyzacyjne

uczestniczymy i zapewniamy kompleksową asystę prawną w zakresie szeroko pojętej restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradzamy w szczególności w:

 • restrukturyzacji grup kapitałowych
 • restrukturyzacji zadłużenia w stosunku do wielu wierzycieli
 • restrukturyzacji zadłużenia finansowego
 • przeprowadzenia procedury "pre-pack"
 • badania oceny ryzyk prawnych dotychczasowej działalności
 • łączenia spółek krajowych lub w procedurze trans-granicznego łączenia podmiotów
 • podziale spółek
 • przekształceniach
 • w procesach prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych
 • w postępowaniach restrukturyzacyjnych na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 Prawo restrukturyzacyjne
 • postępowania upadłościowych na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe

Doradztwo korporacyjne

specjalizacja w stałej i doraźnej obsłudze spółek kapitałowych:

 • obsługa bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych
 • zakładanie spółek, w tym spółek prawa obcego
 • opracowywanie dokumentów korporacyjnych m.in. umów, statutów, regulaminów i uchwał
 • weryfikacja wewnętrznych regulacji, polityk i regulaminów
 • obsługa organów spółek - rad nadzorczych, walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników
 • relacje inwestorskie
 • obowiązki informacyjne spółek publicznych
 • reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego
 • doradztwo w procesie upubliczniania i delistingu spółek

Podatki

specjalizacja w szeroko pojętym prawie podatkowym

 • CIT, PIT, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, akcyza
 • reprezentacja przed organami skarbowymi i kontroli skarbowej
 • bieżące doradztwo transakcyjne oraz w toku procesów restrukturyzacyjnych i akwizycyjnych
 • wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
  postępowania karne skarbowe
 • audyty podatkowe przedsiębiorstw
 • ceny transferowe
 • międzynarodowe prawo podatkowe

Inwestycje i transakcje

stałe uczestnictwo w projektach naszych Klientów, w szczególności poprzez:

 • audyty prawne przedsiębiorstw, zorganizowanych części, składników majątku - procesy due dilligence obejmujące  wybrane lub wszystkie aspekty prawne, współpraca z biegłymi rewidentami i licencjonowanymi rzeczoznawcami majątkowymi, zakładanie spółek celowych (SPV) i wyposażanie ich w majątek
 • reprezentacja w negocjacjach - reprezentacja obejmująca aspekty negocjacyjne uzgodnione z Klientem, powiernicze nabywanie składników majątkowych, współpraca z mediatorami
 • strukturalizacja transakcji - obejmująca aspekty podatkowe i płynnościowe, gwarancje i zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań, współpraca i doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału, zawiązywanie spółek prawa handlowego, funduszy inwestycyjnych (FIZ, FIZAN)
 • M&A, fuzje i przejęcia - audyty przedtransakcyjne, reprezentacja w negocjacjach, przygotowanie kompleksowych dokumentów transakcyjnych, weryfikacja warunków realizacji transakcji
 • umowy inwestycyjne - doradztwo i negocjacje warunków kontraktowych w aspektach biznesowych, bezpieczeństwa prawnego i podatkowego, obsługa wszystkich prawnych i podatkowych aspektów transakcyjnych i potransakcyjnych
 • obsługa procesu finansowania inwestycji - doradztwo zakresie form pozyskania kapitału, negocjacje, sporządzanie i weryfikacja dokumentacji związanej z finansowaniem dłużnym, weryfikacja zabezpieczeń, doradztwo w zakresie wyboru i zasad współpracy z bankami, towarzystwami ubezpieczeń, towarzystwami funduszy inwestycyjnych